Gyvosios vandens versmės. Br. Ramūnas Mizgiris OFM

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie gyvąsias vandens versmes.
Kalba br. Ramūnas Mizgiris OFM
jaupra.lt

Penktasis skaitinys Iz 55, 1–11

Atliepiamoji psalmė Iz 12, 2–6
Džiaugdamies semsite vandenį iš versmių išganingų.

Štai mane gelbėja Dievas;
juo pasikliausiu ir nedrebėsiu.
Viešpats – mano jėga ir stiprybė –
jis mane išgelbėjo.
Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų. –
Dėkokite Viešpačiui!

Šaukitės jo vardo!
Skelbkit tautoms didingus jo darbus,
aukštinkite jo kilnųjį vardą! –
Šlovinkite Viešpatį: nuostabių darbų jis padarė;

tegul visa žemė tai žino.
Džiūgauki, krykštauki, Sione, –
didis tavyje Izraelio Šventasis. –

Pirmoji meilė. Ses. Viktorija Voidogaitė CC

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie pirmąją meilę.
Kalba ses. Viktorija Voidogaitė CC

Ketvirtasis skaitinys Iz 54, 5–14

Atliepiamoji psalmė Ps 29, 2. 4–6. 11–13b
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.

Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.
Gelbėjai mane nuo mirties karalijos,
gyvą mane palikai, neleidai žengti bedugnėn. –

Skambinkit Viešpačiui visi, kas jį mylit,
šlovinkit, atsiminę jojo šventumą!
Rūstus jis valandėlę teesti,
bet per visą gyvenimą geras.
Iš vakaro verksmas,
iš ryto vėl džiaugsmas. –

Dieve, klausyki, būk maloningas,
Viešpatie, būk padėjėjas!
Raudą pakeitei man dainomis, šokiais.
Viešpatie, mano Dieve, tave šlovinsiu amžiais. –

Izraelitai perėjo jūrą. Kun. Artūras Kazlauskas

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas kaip Izraelitai perėjo jūrą.
Kalba kun. Artūras Kazlauskas.
jaupra.lt

Trečiasis skaitinys Iš 14, 15–15, 1

Atliepiamoji psalmė Iš 15, 1–6. 17–18
Viešpačiui giedokim, nes jo šlovė didinga. 

Viešpačiui giedokim, nes jo šlovė didinga:
jūron jis nubloškė žirgus ir jojėjus. 
Viešpats – mano jėga ir stiprybė: jis mane išgelbėjo. 
Jis mano Dievas, ir aš jį šlovinsiu, 
jis mano tėvo Dievas, ir aš jį aukštinsiu. – 

Viešpats – karys kovingas, jo vardas – Viešpats.
Jūron jis nubloškė faraono vežimus ir kariauną. 
Rinktiniai kovotojai Meldų jūroj paskendo. – 

Siena bangų juos užgriuvo,
jie tarsi akmenys grimzdo į gelmę. 
Viešpatie, tavo dešinė didžiai galinga, 
Viešpatie, tavo dešinė sutriuškina priešą. – 

Vesk įsigytąją tautą į savo paveldėtąjį kalną,
ją pasodink prie savosios buveinės, – 
prie savo šventovės, kurią tu, Viešpatie, pats įsikūrei. 
Viešpats – valdovas visais amžių amžiais. –

Apie Abraomo auką. Kun. Mindaugas Bernotavičius

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie Abraomo auką.
Kalba kun. Mindaugas Bernotavičius
jaupra.lt

Antrasis skaitinys Pr 22, 1–2. (3–14). 15–18

Atliepiamoji psalmė Ps 15, 5. 8–11
Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi. 

Viešpatie, mano paveldėtas turte, taure mano laimės,
tavo rankoje mano likimas. 
Akyse nuolatos Viešpats man stovi, 
jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. – 

Man džiaugias širdis, krykštauja siela,
ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. 
Juk manęs nepaliksi numirėlių būste, 
tu man, savo draugui, neleisi trūnyti. – 

Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
pilna man bus laimė prieš tavo veidą, 
tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. –