Struktūra

Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalinę brolijas. Nacionalinė brolija yra visų vietinių brolijų visuma. Jai vadovauja dvejiems metams renkama Nacionalinė taryba.

Na­cio­na­li­nė ta­ry­ba (2021-2023 m. kadencija):

Nacionalinė prezidentė – Julija Mironovaitė;
Nacionalinė viceprezidentė – Gabrielė Repšytė;
Nacionalinė atsakingoji už ugdymą – Paulina Šalkauskaitė;
Nacionalinė sekretorė – Kamilė Klapatauskaitė;
Nacionalinis iždininkas – Justinas Mačėnas;
Atsakingoji už Pranciškučius – Emilija Kuprelytė;
Tarptautinis delegatas – Lukas Bieliauskas;
Bro­liš­ka va­do­vė – Ilona Keruckienė OFS;
Dvasinis asistentas br. Carlo Bertagini OFM.

 

Na­cio­na­li­nė ta­ry­ba (2019-2021 m. kadencija):

Nacionalinė prezidentė – Karolina Sutkutė;
Nacionalinė viceprezidentė – Lina Panceraitė;
Nacionalinė atsakingoji už ugdymą – Ieva Gaudėšiūtė;
Nacionalinė sekretorė – Emilija Kuprelytė;
Nacionalinė iždininkė ir tarptautinė delegatė – Giedrė Povilaitytė;
Atsakingasis už Pranciškučius – Lukas Bieliauskas.
Bro­liš­ka va­do­vė – Ilona Keruckienė OFS
Dvasinis asistentas br. Carlo Bertagini OFM

 

Na­cio­na­li­nė ta­ry­ba (2017-2019 m. kadencija):

Pre­zi­den­tė – Karolina Sutkutė
Vi­ce­pre­zi­den­tas – Simonas Baliukonis
At­sa­kin­goji už ug­dy­mą – Emilija Rimaitė
Sek­re­to­rė – Ingrida Biveinytė
Iždi­nin­kė – Giedrė Povilaitytė
Tarp­tau­ti­nė de­le­ga­tė – Bernadeta Kaminskaitė
Atsakingoji už Pranciškučius – Paulina Šalkauskaitė
Bro­liš­ka va­do­vė – Ilona Keruckienė OFS
Dva­si­nis asis­ten­tas – br. Antanas Blužas OFM (2017-2019 kovo mėn.)
Dvasinis asistentas br. Carlo Bertagini OFM

Na­cio­na­li­nė ta­ry­ba (2015-2017 m. kadencija):

Pre­zi­den­tas – Rokas Žeimys
Vi­ce­pre­zi­den­tas – Rapolas Žeimys
At­sa­kin­goji už ug­dy­mą – Vitalija Stanislauskaitė
Sek­re­to­rė – Živilė Aleksandravičiūtė
Iždi­nin­kas – Vincas Rimkus
Tarp­tau­ti­nis de­le­ga­tas – Simonas Baliukonis
Atsakingoji už Pranciškučius – Dovilė Valytė
Bro­liš­kas va­do­vas – Rimantas Radzevičius OFS
Dva­si­nis asis­ten­tas – br. Antanas Blužas OFM

 

Na­cio­na­li­nė ta­ry­ba (2012-2015 m. kadencija):

Pre­zi­den­tė – Monika Midverytė OFS
Vi­ce­pre­zi­den­tas – Henrikas Dapkus
At­sa­kin­goji už ug­dy­mą – Rasa Lazdauskaitė
Sek­re­to­rė – Greta Nekrošiūtė
Iždi­nin­kas – Rokas Žeimys
Tarp­tau­ti­nis de­le­ga­tas – Adomas Kačiušis
Atsakingoji už Pranciškučius – Veronika Šlionskytė
Bro­liš­ka va­do­vė iki 2013-01-19  – Margarita Lizdenytė OFS
Bro­liš­kas va­do­vas nuo 2013-01-19  – Aidas Gintaras Adomaitis OFS
Dva­si­nis asis­ten­tas iki 2013-01-10  – br. Al­gir­das Ma­la­kaus­kis OFM
Dva­si­nis asis­ten­tas nuo 2013-01-10  – br. Antanas Blužas OFM

 

Na­cio­na­li­nė ta­ry­ba (2009-2012 m. kadencija):

Pre­zi­den­tė – Vir­gi­ni­ja Mic­ku­tė OFS
Vi­ce­pre­zi­den­tė – Mo­ni­ka Mid­ve­ry­tė
At­sa­kin­gasis už ug­dy­mą – Pau­lius Min­ke­vi­čius
Sek­re­to­rė – In­ga Ūsai­tė
Iždi­nin­kas – Sta­sys Peldžius
Tarp­tau­ti­nis de­le­ga­tas – Jus­ti­nas Ra­ki­ta
Broliška vadovė iki 2011-05-07 – Aldona Elena Šeduikienė OFS
Bro­liš­ka va­do­vė nuo 2011-05-07  – Margarita Lizdenytė OFS
Dva­si­nis asis­ten­tas – br. Al­gir­das Ma­la­kaus­kis OFM

 

Nacionalinė taryba (2006-2009 m. kadencija):

Prezidentė – Virginija Mickutė
Viceprezidentė ir tarptautinė delegatė – Danguolė Kuliavaitė
Atsakingoji už ugdymą – Agnė Pociūtė
Sekretorė – Jolita Aukštuolytė
Iždinininkas – Romanas Sabakonis
Broliška vadovė – Margarita Lizdenytė OFS
Dvasinis asistentas – br. Algirdas Malakauskis OFM