7 Džiaugsmų rožinis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SEPTYNIŲ DŽIAUGSMŲ ROŽINIS

Pranciškoniškas vainikas atsirado 1422 m. Pasakojama istorija apie jauną pranciškonų novicijų, kuris, norėdamas išreikšti savo pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, puošdavo jos skulptūrą šviežių gėlių vainiku. Tačiau noviciate šią maldingumo praktiką jis turėjęs nutraukti. Jaunasis novicijus taip sielvartavo, kad net buvo pasiruošęs palikti ordiną. Tačiau jam pasirodė pati Švč. Mergelė ir paprašė, kad jis kalbėtų septynių dalių rožančių jos Septynių Džiaugsmų garbei – tuo būdu jis galėsiąs nupinti vainiką, kuris būsiąs jai malonesnis nei gėlės ant jos skulptūros. Nuo to laiko Septynių džiaugsmų vainiko kalbėjimo praktika tapo pagrindine pranciškonų ordine, ir tapo žinoma kaip „Pranciškonų vainikas“, arba „Serafiškasis vainikas“.

Pirmasis Mergelės Marijos džiaugsmas: ANGELO APREIŠKIMAS

Nekaltai pradėtoji Mergele Marija, pasveikinta angelo, per tavo paklusnumo „Taip“ išlaikyk mus nuolatinėje vienybėje su Jėzumi.

Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, Garbė Dievui… Po kiekvieno slėpinio kalbama: Garbė ir padėka tebūnie Švenčiausiajai Trejybei už visas malones, suteiktas Mergelei Marijai.

Antrasis Mergelės Marijos džiaugsmas: ELZBIETOS APLANKYMAS

Mergele Marija, kuri aplankei šv. Elzbietą, idant Jonas Krikštytojas būtų pašventintas, duok mums uolaus gailestingumo, atnešančio Jėzų žmonėms.

Trečiasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS GIMIMAS

O Mergele Marija, prie prakartėlės neturtingoji, padėk mums pasiekti pranciškoniško neturto turtus, per kurį turime Jėzų ir galime sakyti: Mano Dievas ir mano viskas!

Ketvirtasis Mergelės Marijos džiaugsmas: TRIJŲ IŠMINČIŲ PAGARBINIMAS

Mergele Marija, kuri parodei Jėzų trims išminčiams, vis labiau augink mūsų tikėjimą, kad galėtume jį perduoti tiems, kuriuos mes sutinkame.

Penktasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE

Mergele Marija, tokia laiminga atradusi Sūnų, išmelsk mums ištikimybę malonei, kuri niekad nepraranda Jėzaus ir kiekvienam padeda atrasti Jėzų.

Šeštasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS PRISIKĖLIMAS

O Mergele Marija, paguosta prisikėlusio Jėzaus, išprašyk mums dvasios troškimo, kuris mus guodžia žinojimu, kad Jėzus gyvena mumyse ir kituose žmonėse.

Septintasis Mergelės Marijos džiaugsmas: DANGUN ĖMIMAS

O Mergele Marija, išaukštinta garbėje, patrauk mus prie savęs, per ištikimą meilę tavo Dieviškam Sūnui ir Dievo karalystės troškimą.

Po paskutinio slėpinio kalbama 2 Sveika Marija (ji gyveno 72 m., todėl iš viso kalbama 72 Sveika Marija).

Melskis už mus, šventoji Dievo Gimdytoja! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, Tu padarei Mergelę Mariją pavyzdžiu žmogaus, priimančio Tavo žodį ir jį įgyvendinančio. Savo Dvasios galia atverk mūsų širdis klausymuisi; padaryk mus šventa vieta, kurioje tavo Išganymo žodis šiandien išsipildo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Sveika Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami, šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija.