Šv. Klaros litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,melski už mus!
Šventoji Klara,
Kristaus numylėtine,
Karšta Dievo Motinos gerbėja
Šventojo Kryžiaus nešėja,
Dievo Žodžio skelbėja,
Nusidėjėlių gynėja,
Ligonių gydytoja,
Nelaimėje mūsų užtarėja,
Varguose mūsų padėjėja,
Švelni Viešpaties gėlele,
Neturtą aukščiau už viską pamilusi,
Uždarą gyvenimą gyvenusi,
Viešpačiui nuo jaunystės atsidavusi,
Dievo šventumu prašvitusi,
Daugybę stebuklų dariusi,
Kristaus skaistybės pilnoji,
Meilės tylos saugotoja,
Dangaus paslapčių regėjusi
Viešpatį savimi pašlovinusi,
Viską dėl Jėzaus atidavusi,
Viską dėl Jėzaus paniekinusi,
Visas Jėzaus malones gavusi,
Motinos Bažnyčios dukra ištikimiausioji,
Krikščionių sielų vaduotoja,
Krikščioniškojo nuolankumo pavyzdy,
Šventosios Dvasios dovanų turėtoja,
Meilės tarnystės pavyzdy,
Vargšių Mergelių Motina,
Kristaus Karūnos švytintis perle,
Garbe Visuotinės Bažnyčios,
Visų šventųjų ir angelų drauge,
Evangelinio tobulumo pavyzdy, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Dievo išrinktoji šv. Klara, savo šventomis maldomis padėk mums išvengti nuodėmės bjaurumo ir surasti Dievo skaistumą. Neapsakomas ir Amžinasis Dieve, Šventajai Klarai nurodęs savo malonę sekti Tavo meile bei tarnauti visiems kūriniams, leisk ir mums, užtariant jos maldoms, atiduoti žmonėms tai, ką mes gauname iš Tavo gailestingumo. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.