Šv. Pranciškaus Asyžiečio litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

 

Motina Dievo, melski už mus!
Pranciškau, mažesniųjų brolių Tėve,
Pranciškau, angeliškasis Tėve,
Pranciškau, sumanusis Tėve,
Pranciškau, Dievo meile liepsnojantis žmogau ,
Pranciškau, uolusis Kristaus sekėjau,
Pranciškau, Kristaus broli,
Pranciškau, ištikimasis Bažnyčios rėmėjau,
Pranciškau, skaistusis šaltini,
Pranciškau, mažutėlių mylėtojau,
Pranciškau, ligonių lankytojau ir guodėjau,
Pranciškau, neturtėlių broli,
Pranciškau, užmirštųjų drauge,
Pranciškau, jautrusis atgailautojau,
Pranciškau, Dievo žodžio brangintojau,
Pranciškau, nuostabusis giesmininke,
Pranciškau, Aukščiausiojo, Visagalio ir gerojo Viešpaties garbintojau,
Pranciškau, Viešpaties kūrinijos globėjau,
Pranciškau, šventasis misionieriau,
Pranciškau, besivaidijančių sutaikytojau,
Pranciškau, paklydusiųjų vadove,
Pranciškau, Jėzaus skausmo žaizdomis paženklintasis,
Pranciškau, sesę mirtį su džiaugsmu pasitikęs,
Pranciškau, Dievo karalystės regėtojau,
Pranciškau, angelų drauge,
Pranciškau, Dievo paukšteli,
Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus!

 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šventasis Pranciškau! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Viešpatie Dieve. Sūnau Jėzau Kristau. Dvasia Šventoji. Vienas Dieve!

Kartu su šventuoju Pranciškumi meldžiame Tavęs ugninga meilės jėga persmelkti ir apvalyti mūsų širdis nuo žemiškos tuštybės ir savanaudiškumo, kad praregėtume ir eitume pas tuos, kas laukia jautrumo, globos ir suraminimo. Suteik mums, Viešpatie Dieve, šventojo neturtėlio drąsos kasdieną gyventi ne savo, bet Tavo gyvenimą. Amen.