Izraelitai perėjo jūrą. Kun. Artūras Kazlauskas

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas kaip Izraelitai perėjo jūrą.
Kalba kun. Artūras Kazlauskas.
jaupra.lt

Trečiasis skaitinys Iš 14, 15–15, 1

Atliepiamoji psalmė Iš 15, 1–6. 17–18
Viešpačiui giedokim, nes jo šlovė didinga. 

Viešpačiui giedokim, nes jo šlovė didinga:
jūron jis nubloškė žirgus ir jojėjus. 
Viešpats – mano jėga ir stiprybė: jis mane išgelbėjo. 
Jis mano Dievas, ir aš jį šlovinsiu, 
jis mano tėvo Dievas, ir aš jį aukštinsiu. – 

Viešpats – karys kovingas, jo vardas – Viešpats.
Jūron jis nubloškė faraono vežimus ir kariauną. 
Rinktiniai kovotojai Meldų jūroj paskendo. – 

Siena bangų juos užgriuvo,
jie tarsi akmenys grimzdo į gelmę. 
Viešpatie, tavo dešinė didžiai galinga, 
Viešpatie, tavo dešinė sutriuškina priešą. – 

Vesk įsigytąją tautą į savo paveldėtąjį kalną,
ją pasodink prie savosios buveinės, – 
prie savo šventovės, kurią tu, Viešpatie, pats įsikūrei. 
Viešpats – valdovas visais amžių amžiais. –

Apie Abraomo auką. Kun. Mindaugas Bernotavičius

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie Abraomo auką.
Kalba kun. Mindaugas Bernotavičius
jaupra.lt

Antrasis skaitinys Pr 22, 1–2. (3–14). 15–18

Atliepiamoji psalmė Ps 15, 5. 8–11
Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi. 

Viešpatie, mano paveldėtas turte, taure mano laimės,
tavo rankoje mano likimas. 
Akyse nuolatos Viešpats man stovi, 
jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. – 

Man džiaugias širdis, krykštauja siela,
ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. 
Juk manęs nepaliksi numirėlių būste, 
tu man, savo draugui, neleisi trūnyti. – 

Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
pilna man bus laimė prieš tavo veidą, 
tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. – 

 

Apie Pasaulio sukūrimą

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie Pasaulio sukūrimą.
Kalba doc. dr. Naglis Kardelis
jaupra.lt

Pirmasis skaitinys Pr 1, 1. (2–25). 26–31a. (31b–2, 2)
Dievas matė, kad visa, kas jo sutverta, buvo labai gera.

Atliepiamoji psalmė

Viešpatie, atsiųsk savo dvasią 
ir atnaujink žemės veidą.

Tu mano siela, Viešpatį šlovink!
Viešpatie Dieve, koks esi didis, 
apsisiautęs grožiu ir kilnybe! 
Supa tave šviesybės apsiaustas. –

Ant tvirtų pamatų žemę įkūrei,
niekas jos nepajudins per amžius. 
Ją storais vandenynais apklojai, 
virš jos kalnynų vandens plytėjo. –

Tu įsakei iš šaltinių sruventi upeliams
ir tarp kalnų jie sau teka. 
Pakrantėse jų sparnuočiai gyvena, 
medžiuose ant šakų čiauška. –

Iš savo būstinės kalnus tu laistai,
dangaus vaisius pasotina žemę. 
Želdai tu šėką galvijams, 
augalus – žmogaus padėjėjams. –

Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Juos išmintingai sukūrei, 
jų pilna žemė. 
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!

Ugdymo seminaras 2017

Š. m. lapkričio 18 – 19 dienomis, Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos ugdymo seminaras, kurį vedė teologė Aušra Mizgirienė. Dviejų dienų trukmės seminare dalyvavo 19 pranciškoniško jaunimo atstovų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos brolijų, taip pat jaunimo dvasiniai asistentai iš Mažesniųjų Brolių ordino bei broliški vadovai iš pasauliečių pranciškonų ordino. Dalyviai kartu gilinosi į Šv. Raštą, pagrindinę jo žinią bei įvairius jo skaitymo įrankius.

Toliau skaityti „Ugdymo seminaras 2017“