Pax et bonum!
 
Mielieji, pasauliečiai pranciškonai šaukiasi pagalbos dėl COVID-19 pandemijos kritinėje padėtyje atsidūrusių Ugandos OFS brolių ir sesių, kurie kaip mes, europiečiai, negauna socialinių garantijų ir daugelis neturi maisto, anglies kūrenimui, muilo rankoms nusiplauti, jau nekalbant apie kitas higienines priemones. Prisidėti galime labai nedaug, vos euru ar keliais, o reikšmė – didžiulė! Akcija vykdoma labai trumpai, tik iki balandžio 20 d., tad nepraleiskime progos per šį Prisikėlimo džiaugsmo laiką padaryti dar vieną Gailestingumo darbą. Ačiū už Jūsų gerumą!
 

Lietuvos Jaupra metinis susitikimas Vilniuje 2020

Pax et bonum!

Su didžiu apmaudu skubame pranešti, kad JauPra Metinis susitikimas „Jūs žemės druska ir pasaulio šviesa“ YRA ATŠAUKIAMAS!! Sprendimas priimtas reaguojant į š.m. kovo 11 dieną Pasaulinės Sveikatos Organizacijos paskelbtą koronaviruso pandemiją ir Valstybės rekomendacijas imtis saugos priemonių. Norime maksimaliai apsaugoti tiek dalyvius, tiek priimsiančias šeimas nuo galimos viruso grėsmės, todėl tikimės Jūsų supratingumo.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už skirtą laiką ir pasiruošimą dalyvauti JauPra metiniame susitikime. Tikimės, kad ateityje, esant palankioms aplinkybėms, pavyks suorganizuoti šį renginį ir dar ne kartą susitiksime!

Dievo palaimos!

Karolina Sutkutė
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo prezidentė

Marija – Dievo ir mūsų Motina IV dalis

Jaupra pašaukimo gilinimo programa „Marija – Dievo ir mūsų Motina“.

Trečioji dalis:
Sveika, Jo Rūmai,
Sveika, Jo Tabernakuli,
Sveika, Jo Namai.

Kalba br. Francis OFM Cap.

www.jaupra.lt

Marija – Dievo ir mūsų Motina III dalis

Jaupra pašaukimo gilinimo programa „Marija – Dievo ir mūsų Motina“.

Trečioji dalis:
Ir Švenčiausiojo Dangiškojo Tėvo pasirinkta,
Kurią pašventino
Kartu su švenčiausiuoju mylimuoju savo Sūnumi
Ir Šventąja Dvasia Guodėja,
Kurioje buvo ir yra
Visa malonės pilnatvė
Ir visas gėris.

Kalba dr. Benas Ulevičius

 

Gyvosios vandens versmės. Br. Ramūnas Mizgiris OFM

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie gyvąsias vandens versmes.
Kalba br. Ramūnas Mizgiris OFM
jaupra.lt

Penktasis skaitinys Iz 55, 1–11

Atliepiamoji psalmė Iz 12, 2–6
Džiaugdamies semsite vandenį iš versmių išganingų.

Štai mane gelbėja Dievas;
juo pasikliausiu ir nedrebėsiu.
Viešpats – mano jėga ir stiprybė –
jis mane išgelbėjo.
Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų. –
Dėkokite Viešpačiui!

Šaukitės jo vardo!
Skelbkit tautoms didingus jo darbus,
aukštinkite jo kilnųjį vardą! –
Šlovinkite Viešpatį: nuostabių darbų jis padarė;

tegul visa žemė tai žino.
Džiūgauki, krykštauki, Sione, –
didis tavyje Izraelio Šventasis. –

Pirmoji meilė. Ses. Viktorija Voidogaitė CC

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie pirmąją meilę.
Kalba ses. Viktorija Voidogaitė CC

Ketvirtasis skaitinys Iz 54, 5–14

Atliepiamoji psalmė Ps 29, 2. 4–6. 11–13b
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.

Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.
Gelbėjai mane nuo mirties karalijos,
gyvą mane palikai, neleidai žengti bedugnėn. –

Skambinkit Viešpačiui visi, kas jį mylit,
šlovinkit, atsiminę jojo šventumą!
Rūstus jis valandėlę teesti,
bet per visą gyvenimą geras.
Iš vakaro verksmas,
iš ryto vėl džiaugsmas. –

Dieve, klausyki, būk maloningas,
Viešpatie, būk padėjėjas!
Raudą pakeitei man dainomis, šokiais.
Viešpatie, mano Dieve, tave šlovinsiu amžiais. –